خرید آموزش طراحی آشپزخانه| طراحی با نرم افزار 3dmax 2018

خرید آموزش طراحی آشپزخانه| طراحی با نرم افزار 3dmax 2018
 

 

شماره پروانه انتشار نرم افزار : 060379 - 00097 - 8

مباحث آموزشي :

فصل اول : معرفي

فصل دوم : مديريت فايل

فصل سوم : مديريت موضوعات

درس اول : ايجاد لايه ها

درس دوم : نام گذاري لايه ها

فصل چهارم : تنظيم مقياس

درس اول : شرح تنظيم مقياس

درس دوم : ابزار و پنجره تنظيم مقياس

فصل پنجم : طراحي صحنه

درس اول : مدل سازي صحنه (معرفي)

درس دوم : مدل سازي صحنه (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي صحنه (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي صحنه (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي صحنه (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي صحنه (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي صحنه (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي صحنه (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي صحنه (بخش نهم)

درس دهم : نتيجه گيري


فصل ششم : كابينت ايستاده (1)

درس اول : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش دوم)

درس دوم – قسمت دوم : (روش دوم نصب درب)

درس سوم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش پنجم)

درس پنجم – قسمت دوم : (instanced paste )

درس ششم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش ششم)

درس ششم – قسمت دوم : (Measure)

درس هفتم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش دهم)

درس يازدهم : نتيجه گيري

فصل ششم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون

درس اول : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش اول)

درس دوم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش دوم)

درس سوم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش سوم)

درس چهارم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش چهارم)

درس پنجم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش پنجم)

درس ششم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش ششم)

فصل ششم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي دستگيره

درس اول : كابينت ايستاده (1)/ طراحي دستگيره (بخش اول)

درس اول : كابينت ايستاده (1)/ طراحي دستگيره (بخش دوم)

فصل هفتم : كابينت ايستاده (2)

درس اول : مدل سازي كابينت ايستاده از نوع  UTILITY

درس دوم : نتيجه گيري

فصل هشتم : كابينت روميزي

درس اول : مدل سازي كابينت روميزي (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش هشتم)

درس نهم : نتيجه گيري

فصل نهم : سينك (1)

درس اول : مدل سازي سينك (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي سينك (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي سينك (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي سينك (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي سينك (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي سينك (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي سينك (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي سينك (بخش هشتم)

درس نهم : نتيجه گيري

فصل دهم : آبچكان (1)

درس اول : مدل سازي آبچكان (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي آبچكان (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي آبچكان (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي آبچكان (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي آبچكان (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي آبچكان (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي آبچكان (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي آبچكان (بخش هشتم)

درس نهم : نتيجه گيري

فصل يازدهم : كابينت ايستاده (3+4)

درس اول : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش ششم)

درس هفتم : نتيجه گيري

فصل دوازدهم : كابينت ايستاده (5+6)

درس اول : مدل سازي كابينت ايستاده (5+6) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي كابينت ايستاده (5+6) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي كابينت ايستاده (5+6) (بخش سوم)

درس چهارم : نتيجه گيري

فصل سيزدهم : آبچكان (2)

درس اول : مدل سازي آبچكان (2) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي آبچكان (2) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي آبچكان (2) (بخش سوم)

درس چهارم : نتيجه گيري

فصل چهاردهم : سينك (2)

درس اول : مدل سازي سينك (2) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي سينك (2) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي سينك (2) (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي سينك (2) (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي سينك (2) (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي سينك (2) (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي سينك (2) (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي سينك (2) (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي سينك (2) (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازي سينك (2) (بخش دهم)

درس يازدهم : نتيجه گيري

فصل پانزدهم : ميز كار

درس اول : مدل سازي ميز كار(بخش اول)

درس دوم : مدل سازي ميز كار (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي ميز كار (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي ميز كار (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي ميز كار (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي ميز كار (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي ميز كار (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي ميز كار (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي ميز كار (بخش نهم)

درس دهم : نتيجه گيري

فصل شانزدهم : ميز نهار خوري

درس اول : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش ششم)

درس هفتم : نتيجه گيري

فصل هفدهم : مديريت حافظه

درس اول : مديريت حافظه (بخش اول)

درس دوم : مديريت حافظه (بخش دوم)

فصل هجدهم : هود

درس اول : مدل سازي هود (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي هود (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي هود (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي هود (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي هود (بخش پنجم)

درس ششم : نتيجه گيري

فصل نوزدهم : جزيره

درس اول : مدل سازي جزيره (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي جزيره (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي جزيره (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي جزيره (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي جزيره (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي جزيره (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي جزيره (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي جزيره (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي جزيره (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازي جزيره (بخش دهم)

درس يازدهم : نتيجه گيري

فصل بيستم : مراجع خارجي

درس اول : مراجع خارجي (بخش اول)

درس دوم : مراجع خارجي (بخش دوم)

درس سوم : مراجع خارجي (بخش سوم)

درس چهارم : مراجع خارجي (بخش چهارم)

درس پنجم : مراجع خارجي (بخش پنجم)

درس ششم : مراجع خارجي (بخش ششم)

فصل بيست و يكم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت

درس اول : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش هفتم)

فصل بيست و دوم : جمع بندي

مشخصات:

قيمت : 300.000 ريال

نسخه : 2018

سال تولید : 1396

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 11 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

۳۰۰۰۰   ۲۳۰۰۰ تومان300000
خرید خرید آموزش طراحی آشپزخانه| طراحی با نرم افزار 3dmax 2018
زیبا پرداز|خرید پستی نرمافزار|خرید اینترنتی نرم افزار

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: